χρυσος οδηγος επιχειρειν Click here to view this trademark in the office of origin

Back to search results Back to search results

Detailed trademark information from the official
European Union trademark database (EUIPO)

Trademark:

χρυσος οδηγος επιχειρειν

Number:

005385752

Basis:

EM

Filing date:

October 3, 2006

Published for opposition date:

April 16, 2007

Deadline for opposition date:

July 16, 2007

Date of registration:

October 2, 2007

Expiry date:

October 3, 2026

Status:

Registered

Status date:

October 16, 2008

Trademark:

Individual

Type:

Figurative mark

Acquired distinctiveness:

No

Graphic representation:

χρυσος οδηγος επιχειρειν

Application language:

el

Second language:

en

International class:

9 16 35 36 38 41 42

List of goods and services

Available official translations: Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish.

Looking for more languages?


Chosen official translation (EN):

In International Class 9:
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

In International Class 16:
Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.

In International Class 35:
Advertising; business management; business administration; office functions.

In International Class 36:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.

In International Class 38:
Telecommunications.

In International Class 41:
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

In International Class 42:
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services.Application language (EL):

In International Class 9:
Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επιτήρησης), βοηθείας (διάσωσης) και διδασκαλίας· συσκευές και όργανα για την μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος· συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών· αυτόματοι πωλητές και μηχανισμοί με κερματοδέκτη ταμειακές μηχανές, αριθμομηχανές, εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές· συσκευές πυρόσβεσης.

In International Class 16:
Χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· έντυπο υλικό· υλικό βιβλιοδεσίας· φωτογραφίες· είδη χαρτοπωλείου κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις· υλικά για καλλιτέχνες· πινέλα ζωγραφικής· γραφομηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων)· υλικό διδασκαλίας και εκπαίδευσης (εκτός συσκευών)· πλαστικά υλικά συσκευασίας (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις)· τυπογραφικά στοιχεία· στερεότυπα (κλισέ).

In International Class 35:
Διαφήμιση· διοίκηση επιχειρήσεων· διαχείριση επιχειρήσεων· εργασίες γραφείου.

In International Class 36:
Ασφάλειες· χρηματοπιστωτικές υποθέσεις· νομισματικές υποθέσεις· κτηματομεσιτικές υποθέσεις.

In International Class 38:
Τηλεπικοινωνίες.

In International Class 41:
Εκπαίδευση· επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση)· ψυχαγωγία· αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

In International Class 42:
Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού· υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας· σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· νομικές υπηρεσίες.

Description of the mark:

-

Owner:

GOLDEN GUIDE PRINT & ONLINE INFORMATION FOR ALL S.A.

ID:

447995

Natural or legal person:

legal entity

Address:

184, Michalakopoulou Str.

Post code:

115 27

Town:

Athens

State:

-

Country:

GR

Correspondence address:

GOLDEN GUIDE PRINT & ONLINE INFORMATION FOR ALL S.A. 184, Michalakopoulou Str. GR-115 27 Athens GRECIA

Representative:

Foteini Bompoti

ID:

52293

Type:

Lawyer

Natural or legal person:

Natural Person

Address:

184, Michalakopoulou Str.

Post code:

115 27

Town:

Athens

State:

-

Country:

GR

Correspondence address:

Foteini Bompoti 184, Michalakopoulou Str. GR-115 27 Athens GRECIA

Telephone:

00 30-2109204973

Fax:

00 30-2109217799

Seniority

Country:

GR

Application number:

166727

Application date:

February 26, 2003

Registration number:

166727

Registration date:

November 6, 2003

Filing date:

February 26, 2003

International trademark indicator:

false

Partial indicator:

false

Status code:

Accepted

Country:

GR

Application number:

173660

Application date:

May 7, 2004

Registration number:

173660

Registration date:

January 13, 2005

Filing date:

May 7, 2004

International trademark indicator:

false

Partial indicator:

true

Status code:

Accepted

Exhibition priority:

No entry for application number 005385752.

Priority:

No entry for application number 005385752.

Opposition:

No entry for application number 005385752.

Appeal:

No entry for application number 005385752.

Publication:

Bulletin number:

2007/015

Part:

A.1

Date of publication:

April 16, 2007

Page:

0

Bulletin number:

2007/057

Part:

B.1

Date of publication:

October 8, 2007

Page:

0

Bulletin number:

2011/039

Part:

C.1.1

Date of publication:

February 25, 2011

Page:

0

Bulletin number:

2011/179

Part:

B.4.2

Date of publication:

September 21, 2011

Page:

0

Bulletin number:

2015/120

Part:

C.5.1

Date of publication:

July 1, 2015

Page:

0

Bulletin number:

2016/194

Part:

D.1

Date of publication:

October 13, 2016

Page:

0

Comprehensive Trademark Search Reports – 30 Countries At Unbelievable Prices

Trademark professionals can now get a full availability search/clearance report at a whole new price level.

  • Best-in-class similarity search
  • Up to 5 classes always included!
  • Instant delivery
  • Your branding Learn more
Disclaimer: The searching and watching services are conducted by Markify AB. Since our main sources for information are registers and documents created by others, we have limited control of how the information is retrieved or selected. Opinions and comments given by Markify AB are based upon our experience and knowledge. Due to the subjective nature of this field, we cannot guarantee that they are always correct. Our responsibility for damage due to our services are limited to reimbursement of the charges for our services.