PEDOKINETIKA Click here to view this trademark in the office of origin

Back to search results Back to search results

Detailed trademark information from the official
European Union trademark database (EUIPO)

Trademark:

PEDOKINETIKA

Number:

009477928

Basis:

EM

Filing date:

October 27, 2010

Published for opposition date:

February 1, 2011

Deadline for opposition date:

May 1, 2011

Date of registration:

May 11, 2011

Expiry date:

October 27, 2020

Status:

Registered

Status date:

May 13, 2011

Trademark:

Individual

Type:

Word mark

Acquired distinctiveness:

No

Graphic representation:

No entry for application number 009477928

Application language:

sl

Second language:

en

International class:

35 41 44

List of goods and services

Available official translations: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish.

Looking for more languages?


Chosen official translation (SK):

In International Class 35:
Reklama; Obchodný manažment; Obchodná správa; Kancelárske funkcie;Maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovaru, ako sú papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, nezahrnuté do iných tried, tlačoviny, knihársky materiál, fotografie, papiernický tovar, lepidlo na kancelárske účely alebo pre domácnosť, maliarske materiály, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku), učebné alebo vzdelávacie materiály (okrem zariadení), plastické materiály na balenie (nezahrnuté do iných tried), tlačové písmo, štočky, usne, koženky, výrobky z týchto materiálov, nezahrnuté do iných tried, kože zvierat, kufríky a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče, postroje a sedlárske výrobky, nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky (nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, velrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov, domáce a kuchynské potreby a nádoby, hrebene a špongie, kefy, štetky a štetce, okrem maliarskych, materiál na výrobu kief, prostriedky a pomôcky na čistenie, ocelová vlna a drôtenky, surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo, výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried, textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, postelné prikrývky a pokrývky na stôl, odev, obuv, pokrývky hlavy, čipky a výšivky, stužky a šnúrky, gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly, umelé kvety, hry a hračky, telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, ozdoby na vianočný stromček;Maloobchod a veľkoobchod s potravinami;Predaj športových a telocvičných predmetov;Predaj farmaecutických prípravkov, konkrétne pomocných liečivých látok;Predaj liekov;Predaj kozmetických produktov;Predaj odevov;Predaj obuvi a pokrývok hlavy;Predaj potravín;Predaj výrobkov umeleckých remesiel, upomienkových predmetov, obrazov, sôch, grafík, fotografií; Vydávanie reklamných alebo náborových textov; Účetnické služby; Účtovné služby;Agentúra pre vývoz a dovoz; Publikovanie a vydávanie komerčného a reklamného materiálu;Organizovanie a vedenie porád; Organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; Usporadúvanie veľtrhov na hospodárske a reklamné účely; Vzťahy s verejnosťou;Prezentácia predaja pre druhých; Administratívna správa hotelov;Požiačiavanie reklamného priestoru;Predajné veľtrhy na reklamné a komerčné účely; Prenájom predajných automatov;Prenájom kancelárskych strojov; Psychologické testovanie na účely personálneho manažmentu.

In International Class 41:
Vzdelávanie; Poskytovanie odbornej prípravy; Služby v oblasti zábavy; Športové a kultúrne činnosti;Individuálne a/alebo skupinové terapeutické cvičenie, nezaradené do iných tried; Športové a kultúrne činnosti; Učenie sa; Inštrukcie;Poskytovanie rekreačných služieb; Športové a kultúrne činnosti;Uverejňovanie a publikovanie tlačených materiálov na nereklamné účely; Organizovanie a vedenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí; Organizovanie a realizácia športových súťaží; Produkcia filmu a videa; Služby nahrávacích štúdií;Služby v odbore vydávania kníh, časopisov, nereklamných tlačených materiálov a ekonomických časopisov; Organizovanie modelingových súťaží; Služby kín; Služby diskotéky;Golfové ihriská (poskytovanie služieb); Služby tenisových kurtov; Knižnice; Prenájom filmu;Nočné kluby; Služby plánovania stretnutí; Prekladateľská práca; Prenájom športových zariadení (s výnimkou vozidiel); Poskytovanie priestorov kasína; Organizovanie lotérií.

In International Class 44:
Lekárske služby; Zverolekárske služby; Hygienické služby a starostlivosť o krásu pre ľudí alebo zvieratá; Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby;Vedenie diét;Kontrola diét;Individuálne a/alebo skupinové terapeutické cvičenie, nezaradené do iných tried;Kúpeľné služby (s výnimkou stravy a ubytovania);Zdravotná starostlivosť; Salóny krásy; Masážne služby; Kadernícky salón [služby-];Manikúra; Aromaterapeutické služby;Verejné kúpele na hygienické účely; Poskytovanie tureckých parných kúpeľov; Služby poskytované choropraktimi;Lekárske kliniky; Stomatológia;Služby vkladania vlasových vlákien;Služby zdravotníckej ochrany; Nemocnice;Rehabilitačné ústavy; Chirurgia (plastická -); Optické služby; Farmaceutické poradenstvo; Fyzioterapia; Služby poskytované psychológmi;Rehabilitácia závislých pacientov; Sanatóriá;Aranžovanie kvetov;Úprava zelených plôch.



Application language (SL):

In International Class 35:
Oglasna dejavnost; Vodenje komercialnih poslov; Poslovna administracija; Pisarniški posli; maloprodaja in veleprodaja blaga papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, tiskarski izdelki, knjigoveški material, fotografije, pisarniški material, lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva), material za učenje ali poučevanje (razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji, usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, živalske kože, kovčki in potovalne torbe, dežniki, sončniki in sprehajalne palice, biči, konjska zaprega in sedlarski izdelki, Pohištvo, ogledala, okviri, izdelki (ki jih ne obsegajo drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov vseh teh snovi ali iz umetnih snovi, priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo, glavniki in gobe, ščetke (razen čopičev), materiali za ščetkarstvo, čistilne priprave, jeklena volna, surovo ali delno obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo drugi razredi, tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, pregrinjala za postelje in mize, oblačila, obutev, pokrivala, čipke in vezenine, trakovi in vezalke, gumbi, kaveljčki in ušesca, bucike in igle, umetno cvetje, igre, igrače, izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi, okraski za novoletno jelko; maloprodaja in veleprodaja živilskih artiklov; prodaja izdelkov za gimnastiko in šport; prodaja farmacevtskih proizvodov, namreč pomožnih zdravilnih sredstev; prodaja zdravil; prodaja kozmetičnih izdelkov; prodaja oblačil; prodaja obutve in pokrival; prodaja živil; prodaja izdelkov umetne obrti, spominkov, slik, kipov, grafik, fotografij; objavljanje reklamnih tekstov; knjigovodske storitve; računovodske storitve; agencija za izvoz in uvoz; objavljanje in izdajanje komercialnih in reklamnih besedil; organizacija in vodenje posvetovanj; organizacija prireditev v komercialne in reklamne namene; organizacija sejmov v komercialne in reklamne namene; stiki z javnostjo; predstavitev prodaje za druge; poslovno vodenje hotelov; posojanje reklamnega prostora; trgovski sejmi za reklamne in komercialne namene; izposoja prodajnih avtomatov; izposoja pisarniških strojev; psihološko testiranje za potrebe kadrovanja.

In International Class 41:
Izobraževanje; Pouk; Razvedrilo; Športne in kulturne dejavnosti; terapevtska vadba, ki je ne obsegajo drugi razredi, individualna in/ali skupinska; športne in kulturne dejavnosti; učenje; inštrukcije; storitve rekreacije; športne in kulturne dejavnosti; objavljanje in izdajanje publikacij vseh vrst v nereklamne namene; organizacija in izvajanje kulturnih in izobraževalnih prireditev; organizacija in izvajanje športnih tekmovanj; produkcija filmov in video trakov; storitve snemalnih studijev; storitve v zvezi z izdajanjem knjig, revij, nereklamnih tiskanih materialov in strokovnih revij; organizacija lepotnih tekmovanj; storitve kinematografov; storitve diskotek; storitve igrišč za golf; storitve igrišč za tenis; knjižnice; izposoja filmov; nočni klubi; organizacija zabav; prevajanje; izposoja športne opreme (razen vozil); igralnice; izvajanje loterij.

In International Class 44:
Medicinske storitve; Veterinarske storitve; Higienska in lepotilna nega za ljudi in živali; Poljedelske, vrtnarske in gozdarske storitve; vodenje diet; nadzor diet; terapevtska vadba, ki je ne obsegajo drugi razredi, individualna in/ali skupinska; storitve zdravilišč (razen hrane in nastanitve); zdravstvena oskrba; storitve lepotilnih salonov; storitve masaže; storitve frizerskih salonov; manikura; storitve aromaterapije; javne kopeli za higienske namene; turške kopeli; storitve kiropraktikov; medicinske klinike; zobozdravstvene storitve; storitve vstavljanja lasnih vložkov; storitve zdravstvenega varstva; bolnišnice; domovi za okrevanje; plastična kirurgija; storitve optikov; farmacevtsko svetovanje; fizioterapija; storitve psihologov; rehabilitacija za zasvojene paciente; sanatoriji; aranžiranje cvetja; urejanje zelenic.

Description of the mark:

-

Owner:

Andreja SEMOLIČ

ID:

433420

Natural or legal person:

Physical

Address:

Nebčeva ulica 42, Lavrica

Post code:

1291

Town:

Škofljica

State:

-

Country:

SI

Correspondence address:

Andreja SEMOLIČ Nebčeva ulica 42, Lavrica SI-1291 Škofljica ESLOVENIA

Representative:

Jure Marn

ID:

28139

Type:

Professional Representative

Natural or legal person:

Natural Person

Address:

Ljubljanska ulica 9

Post code:

2000

Town:

Maribor

State:

-

Country:

SI

Correspondence address:

Jure Marn Ljubljanska ulica 9 SI-2000 Maribor ESLOVENIA

Telephone:

00 386-23007320

Fax:

00 386-23007322

Seniority:

No entry for application number 009477928.

Exhibition priority:

No entry for application number 009477928.

Priority:

No entry for application number 009477928.

Opposition:

No entry for application number 009477928.

Appeal:

No entry for application number 009477928.

Publication:

Bulletin number:

2011/021

Part:

A.1

Date of publication:

February 1, 2011

Page:

0

Bulletin number:

2011/090

Part:

B.1

Date of publication:

May 13, 2011

Page:

0

Comprehensive Trademark Search Reports – 30 Countries At Unbelievable Prices

Trademark professionals can now get a full availability search/clearance report at a whole new price level.

  • Best-in-class similarity search
  • Up to 5 classes always included!
  • Instant delivery
  • Your branding Learn more
Disclaimer: The searching and watching services are conducted by Markify AB. Since our main sources for information are registers and documents created by others, we have limited control of how the information is retrieved or selected. Opinions and comments given by Markify AB are based upon our experience and knowledge. Due to the subjective nature of this field, we cannot guarantee that they are always correct. Our responsibility for damage due to our services are limited to reimbursement of the charges for our services.